CHILDTIME LEARNING CENTER

Vodnická 312/26
149 00 Praha 4
mob.: 603 812 145 en, cz
mob.: 603 470 541 cz, en
info@childtime.cz

V rámci vzdělávacího programu jsou děti podporovány v rozvoji vlastního potenciálu nenuceným tempem za přítomnosti našich kvalifikovaných pracovníků. Pravidelným pozorováním zjišťujeme kudy se ubírají zájmy dítěte včetně jeho slabých stránek. Jaký druh aktivit  si děti vybírají a v jaké fázi vývoje se momentálně nacházejí. Základem našeho plánování  je  přizpůsobovat osnovy potřebám každého dítěte zvlášť. Kojenci a děti prohlubují své znalosti formou hry, dotazováním a experimentováním s činnostmi, které jim předkládáme.

Osnovy jsou rozvrženy do následujících fází :

Metodika začlenování dětí do anglickího prostředí
Základem našeho přístupu je běžná komunikace s dětmi v anglickém jazyce s důrazem na opakování stejných frází a vět v určitých situacích. Pokud ovšem nastane situace, kdy bude nezbytné, aby dítě dobře rozumělo, pak v individuálním rozhovoru s dítětem učitelka používá češtinu. Obdobně je tomu v případě, kdy se dítě z nějakého důvodu necítí dobře nebo bezpečně a hovor v češtině mu může  pomoci.
K rozvinutí slovní zásoby u dětí slouží 2x týdně  v po a ve st v dopoledních hodinách kurz angličtiny s uceleným programem Montessori English for Children - vedený v přímé spolupráci s učitelkami ve školce, které získanou slovní zásobu dětí fixují v přirozené anglické konverzaci. Každý den probíhá i v naší školce, obdobně jako v ostatních,  řízená  činnost, která je doprovázena angličtinou.
Velký důraz v celé metodice je kladen na individuální přístup ke každému dítěti a  na osobnost učitelek. Ony jsou těmi osobami, které velmi pravděpodobně ovlivní vztah dítěte k anglickému jazyku na dlouhou dobu, ne-li na celý život.

Osobní, sociální a emocionální rozvoj
V rámci výchovné péče jsou dětem předávány zkušenosti, které rozvíjejí jejich pozitivní pocit ze sebe samých i druhých, sociální dovednosti a pozitivní postoj k učení. V Childtime Learning Centru  vytváříme pocit bezprostředního a bezpečného místa, ve kterém se mohou děti lépe soustředit na to, co dělají.

Komunikace,  jazyk a gramotnost
Zdokonalujeme děti v komunikaci, mluvení a poslechu.  Děti se postupně začínají učit číst a psát. Vytváříme příležitosti pro využítí jejich schopností v různých situacích. Každé dítě má možnost rozvíjet své komunikační dovednosti, svým vlastním tempem, za účasti zkušených zaměstnanců, kteří jim aktivně pomáhají a učí je komunikovat s okolím.

Řešení problémů, uvažování a matematická gramotnost
V Childtime Learning Centeru jsou děti vedeny k rozvoji vlastního chápání, logického myšlení, řešení problémů a matematické gramotnosti v širokém spektru kontextů. Postupně se učí v praxi a jejich zkušenosti s nimi průběžně konzultujeme. Dostávají možnost procvičovat a rozvíjet své dovednosti v těchto oblastech a získávat tak sebedůvěru a možnost seberealizace.

Poznávání a porozumění života
Děti jsou podporovány v rozvoji znalostí a dovedností,  které  jim pomohou lépe pochopit smysl života. Dětem je vytvářen dostatek přiležitostí prostřednictvím tvoření v přirozeném prostředí, v reálných životních situacích na praktických příkladech a za použití řady různých materiálů.

Fyzický rozvoj
Staráme se o fyzický vývoj  malých a nejmenších dětí  prostřednictvím aktivní a interaktivní koordinace a  kontroly  jejich vlastního pohybu. Soustředíme se na využívání všech jejich smyslů a vnímaní světa kolem sebe. Spojujeme nové vjemy a informace s tím, co už znají. Učíme děti správně chápat význam fyzické aktivity a význam zdravého výběru potravin.

Kreativní vývoj
Dětská kreativita je zde rozšířena prostřednictvím podpory dětské zvědavosti, zkoumáním a hrou. Mají zde možnosti sdílet své myšlenky, nápady a pocity prostřednictvím umění, hudby,  pohybu, tance,  matematiky, technologie a designu.

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.